Author Topic: ห้องแชท กลับมาให้บริการแล้วครับ  (Read 3093 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline poj

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 16226
  • Gender: Male
    • http://www.AVBestBuy.com
เอา link ห้องแชทกลับมาให้แล้วนะครับ  หากท่านใดพบ error อะไรก็กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย  แต่เท่าที่ลองดู คิดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีครับ
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง