Author Topic: 75 ท่านที่สมัครสมาชิกไว้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง ก่อนวันที่ 4/6/49  (Read 2680 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline poj

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 15977
  • Gender: Male
    • http://www.AVBestBuy.com
ท่านที่สมัครสมาชิกไว้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง ก่อนวันที่ 4/6/49
เพราะยังไม่ได้ส่งหลักฐานมาให้ผม จำนวน 75 คน  ในระหว่างวันที่ 01/03/49  ถึง 04/06/49
ข้อมูลของท่าน ถูกลบออกจากระบบแล้ว

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อนหน้า 01/03/49 ขอ้มูลของท่าน ถูกลบออกโดยอัตโนมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว

ท่านต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ ด้วยการลงทะเบียนอีกครั้ง และส่งหลักฐานบัตรประจำตัวมาให้ผมด้วยครับ

ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลของพวกท่านได้ ในระหว่างที่เปลี่ยน script board

« Last Edit: 05 June 2006, 07:07:24 PM by poj »
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง