Author Topic: ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เกิน 90 วัน โดยไม่ได้ส่งเอกสาร จะถูกลบชื่ออกจากระบบ  (Read 2678 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline poj

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 16226
  • Gender: Male
    • http://www.AVBestBuy.com
เนื่องจาก มีผู้มาลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก
ลงทะเบียนไว้แล้ว  ก็ไม่ได้ส่งหลักฐานมาให้ผมตามระเบีบที่กำหนดไว้

นานเข้า ก็มีข้อมูลเก็บไว้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบ

ผมจึงต้องลบชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนไว้นานกว่า 90 วัน โดยไม่ได้ส่งหลักฐานมาให้ approve account ออก
และหลังจากนั้นแล้ว ท่านจะใช้ e-mail เดิมมาลงทะเบียนไม่ได้อีัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง